Eğitim Bir’sen den kınama 04:52  23 Nisan’da asayiş berkemal değildi 04:26  Seçimin galibi Ak Parti 03:50  Çanakkale savaşı tam bir iman zaferidir 03:43  UDEF DEN VALİ BARUT A ZİYARET  07:11  ÖĞDER SİVAS ŞUBESİNDEN KONFERANS  07:06  Tekke Köyüne Ziyaret  17:10  AHMET ARIKAN VEFAT ETTİ 03:41  Kangal-Der den birlik beraberlik yemeği 16:10  Yeni pazar yeri faaliyete geçti 15:57   Çok Okunanlar
 Eğitim Bir’sen den kınama
KANGAL BELEDİYESİ

İHALE İLANI

KANGAL BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (EURO DİZEL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası  : 2012/6274
1-İdarenin 
a) Adresi   : Reşadiye Mah. Eski Sivas Cad. No:5  58900 KANGAL/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 0346 457 10 98 - 0346 457 24 00
c) Elektronik posta adresi  : kangalbelediyesi@hotmail.com
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim [yeri/yerleri]  : Yüklenicinin Akaryakıt Pompa İstasyonu
c) Teslim [tarihi/tarihleri]  : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.İşe başlama tarihinden itibaren 1 yıl boyunca idarenin İhtiyaç duyduğu motorin Ölçü ve Ayar Müdürlüğü mührünü taşıyan sayaçlı pompalardan İdarenin talebi doğrultusunda kısım kısım teslim edilecektir.İdare söz konusu sayaçları tetkik ve kontrol hakkına sahiptir. Kangal Belediyesi Araçlarının ihtiyacı olan motorin, yüklenici firmanın Kangal Belediyesi mücavir alanı içerisinde göstereceği akaryakıt istasyonundan temin edilir. Motorin, Euro Dizel alınacaktır. Ödeme anında makbuzlarla yazarkasa fişlerinin bir arada sunulması zorunludur.Akaryakıt alımı idarece hazırlanacak iki nüshalı akaryakıt talep fişi ile yapılacaktır.Akaryakıt talep fişinin bir parçası dip koçanda,diğer parçası yüklenicide kalacaktır.Ödeme yapılacağı zaman Yazar Kasa Fişleriyle Yüklenicide kalan akaryakıt talep fişi nüshası İdareye sunulacaktır.Yüklenici ile İdare arasında mutabakat sağlandığı takdirde fatura düzenlenecektir.
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Reşadiye Mah. Eski Sivas Cad. No:5  58900 KANGAL
b) Tarihi ve saati  : 10.02.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekliler Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK´dan alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden Dağıtıcı Lisans Belgesini,
b)İstekliler Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise,EPDK´dan alınmış bayi olduğunu tevsik eden Bayilik Lisans Belgesini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Reşadiye Mah. Eski Sivas Cad. No:5 58900 KANGAL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
           


   Tarih:2012-01-27         Hit: 2032
Iletisim   |   Künye   |   Anasayfam yap   |   Sik Kullanilanlara Ekle
Optimizasyon IE 5+ ve FF1+[ 1024 x 768 ] & Macromedia Flash
Tüm içerikler deneme yayını için eklenmiştir.